FAQ

Cel portalu 

Lubuski Leksykon Kultury to multimedialna baza kultury lubuskiej redagowana z istniejących zbiorów na zasadzie crowdsourcingu i e-wolontariatu. Tematykę i kategorie leksykonu oraz wyznaczają partnerzy i potrzeby lokalne m.in. wydarzenia kulturalne, liderzy społeczni, instruktorzy, pedagodzy, zespoły i grupy artystyczne. Jednym z głównych celów organizowanej bazy kultury jest budowa systemu informacji o kulturze lubuskiej i animatorach kultury oraz stworzenie sieci zjawisk kulturotwórczych.

Postanowienia ogólne

Organizatorem portalu pod nazwą lubuskiekultura.pl jest Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

Organizator zbiera dane użytkowników portalu, przez których rozumie się użytkowników zamieszczających swoje dane osobowe oraz osoby korzystające
z tych danych.

Organizator uprawniony jest do weryfikowania danych zamieszczanych przez użytkowników, a także podejmowania decyzji o zaniechaniu zamieszczenia danych użytkownika na portalu, jeżeli zamieszczenie danych może wpłynąć niekorzystnie na działalność Regionalnego Centrum Animacji Kultury.

Każdy z użytkowników zamieszczających dane na portalu uprawniony jest do uzupełniania danych oraz ich zmiany.

Organizator portalu wyznacza koordynatora projektu, który uprawniony jest do weryfikacji danych użytkowników zamieszczających swoje dane na portalu oraz jest osobą do bieżącego kontaktu z użytkownikami. Koordynatora projektu wyznacza dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury.

Warunki uczestnictwa

Osoba zainteresowana zgłoszeniem swoich danych na portalu zobowiązana jest do wypełnienia formularza wg wzoru wskazanego przez Organizatora portalu stanowiącego załącznik do Regulaminu.

Wypełniający zgłoszenie winien wskazać zakres danych, które mogą być przetwarzane i udostępniane przez Organizatora portalu, zakreślając odpowiednie miejsca na formularzu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie tych danych przez Organizatora portalu.

Przesłanie wypełnionego formularza Organizatorowi portalu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i udostępnianie tych danych przez Organizatora portalu zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29 sierpnia 1977 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późniejszymi zmianami/.

Każdy ze zgłaszających się wypełnia jeden formularz. Jeżeli zgłaszający zamierza zgłosić więcej niż jeden podmiot, na każdy ze zgłaszanych podmiotów winien być wypełniony odrębny formularz.