Centrum Artystyczno-Kulturalne "Zamek"

Dane profilowe

Typ profilu

Instytucja kultury

Nazwa

Centrum Artystyczno-Kulturalne "Zamek"

Powiat

krośnieński

Gmina

Krosno Odrzańskie

Miejscowość

Krosno Odrzańskie

Ulica

Szkolna 1

Telefon 68 383 8994
Adres e-mail sekretariat@cak-zamek.pl
Adres strony WWW

http://www.cak-zamek.pl

Tagi

Kultura, Sztuka, Zamek, Imprezy, Edukacja, Artyści, Historia, Rozrywka, Tradycja, Turystyka

Misja

Centrum Artystyczno – Kulturalne „Zamek” jako samodzielna instytucja kultury rozpoczęła swoją działalność w lutym 2010 r. Siedzibą Centrum jest Zamek Piastowski, mieszczący się przy ul. Szkolnej 1 w Krośnie Odrzańskim. Głównym celem CAK „Zamek” jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą.

Informacje dodatkowe

CAK „Zamek” realizuje różnego rodzaju zadania, a mianowicie: – organizuje różnorodne formy edukacji kulturalnej i kształtuje wzory aktywnego uczestnictwa w kulturze, – stwarza warunki umożliwiające rozwój amatorskiego ruchu artystycznego, poprzez prowadzenie zespołów artystycznych, organizowanie stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów, kół zainteresowań i klubów hobbystów; – organizuje przedsięwzięcia zmierzające do upowszechnienia kultury w środowisku lokalnym: np. wystawy, konkursy, koncerty, imprezy plenerowe, przeglądy, festiwale oraz inne cykliczne imprezy artystyczne, – prowadzi działalność instruktażowo–metodyczną oraz wydawniczą i promocyjną: np. organizacja kół zainteresowań, warsztatów, promocja literatury itp., – współpracuje z placówkami oświatowymi, instytucjami i stowarzyszeniami kulturalnymi oraz organizacjami pozarządowymi w dziedzinie kultury i sztuki, – stwarza warunki dla podtrzymywania tradycji folklorystycznych, w tym rękodzieła ludowego i artystycznego; – prowadzi Izbę Muzealną, m.in. organizując wystawy i opiekując się przedmiotami posiadającymi wartość historyczną i estetyczną, – upowszechnia dorobek i osiągnięcia instytucji i twórców kultury, – rozpowszechnia dziedziny nauki, przede wszystkim nauki historyczne i przyrodnicze, poprzez organizowanie spotkań, wykładów, badań terenowych i kameralnych oraz publikacji, – koordynuje realizację przedsięwzięć kulturalnych, organizowanych na terenie działalności Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek”.

Portfolio

Udostępnij za pomocą
[addtoany]