Regulamin

Regulamin portalu Lubuskiekultura.pl

 • 1
  POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z portalu „Lubuskiekultura.pl” (adres internetowy: www.lubuskiekultura.pl), zwanego dalej portalem, przez użytkowników portalu zwanych dalej „użytkownikami”.
 2. Właścicielem portalu o którym mowa w pkt. 1 jest Regionalne Centrum Animacji Kultury z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. H. Sienkiewicza 11, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Województwa Lubuskiego pod numerem 5, dalej zwane RCAK.
 3. Portal służy do udostępniania i rozpowszechniania materiałów o tematyce kulturalnej w szerokim rozumieniu oraz materiałów multimedialnych związanych z tymi informacjami.
 4. Regulamin określa również obowiązki i zakres odpowiedzialności podmiotu zarządzającego i prowadzącego portal jako Administratora portalu.
 5. Korzystając z portalu użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 6. RCAK zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.
 • 2
  PODSTAWOWE DEFINICJE
 1. Regulamin – dokument określający prawa i obowiązki Użytkowników, Publikujących oraz Administratora zamieszczony w portalu do wglądu wszystkich Użytkowników.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz instytucja nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z portalu niezależnie od faktu dokonania rejestracji.
 3. Publikujący – osoba lub podmiot który zarejestrował się na portalu i korzysta z konta Użytkownika w celu publikacji materiałów na portalu. Publikującym może być nieletni powyżej 13 roku życia za zgodą opiekuna prawnego.
 4. Rejestracja – wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na portalu i przesłanie go Administratorowi poprzez kliknięcie w odpowiednio oznaczony przycisk w formularzu, skutkujące przyznaniem Użytkownikowi praw Publikującego.
 5. Profil – strona Użytkownika zawierająca dane oraz przygotowane do publikacji na portalu materiały, udostępnione dobrowolnie przez Użytkownika, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, a które do publikacji zatwierdza i dopuszcza Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 6. Administrator – RCAK lub wybrany przez RCAK podmiot zajmujący się zarządzaniem i konserwacją portalu.
 7. Zamieszczenie w serwisie – zapisanie materiałów tekstowych lub multimedialnych Publikującego na portalu za pośrednictwem odpowiednich jego funkcjonalności dostępnych po zalogowaniu.
 8. Publikacja – zamieszczenie przez Publikującego na portalu materiałów zatwierdzonych przez Administratora , skutkujące pojawieniem się tych materiałów na stronach portalu.
 • 3
  WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
 1. RCAK prowadzący portal udostępnia mechanizmy oraz pamięć portali do publikacji materiałów przez Publikujących. Materiały te mogą mieć postać tekstów, filmów, zdjęć, plików audio, animacji lub grafik.
 2. Za publikację materiału na portalu Publikującemu nie przysługuje od prowadzącego portal jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub niepieniężne – ekwiwalentne.
 3. Materiały przygotowane przez Publikującego do użytku na portalu muszą zostać zatwierdzone przez Administratora przed ich publikacją na portalu. Materiały wykorzystywane będą w celach edukacyjnych, promocyjnych.
 4. Administrator nabywa prawo do zarządzania portalem w zakresie określonym umową
  z RCAK, jeżeli Administratorem portalu nie jest RCAK.
 5. Wszyscy Użytkownicy portalu są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasad współżycia społecznego.
 6. Zabronione jest umieszczanie na portalu treści o charakterze bezprawnym, powszechnie uznawanych za obraźliwe lub naruszających przepisy prawa, w szczególności:
 • wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej i wyznaniowej,
  • propagujących przemoc, używki,
  • uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady współżycia społecznego,
  • obrażających uczucia religijne,
  • erotycznych, pornograficznych.
 1. Publikujący, umieszczając materiał na portalu, oświadcza, iż przysługują mu do niego prawa, publikacja nie narusza uprawnień osób trzecich oraz, że udziela zgody na jego publikację na portalu.
 2. Za szkody wyrządzone publikacją materiałów mimo braku praw lub naruszeniem uprawnień wymienionych w §3 pkt. 7 odpowiada wyłącznie Publikujący.
 3. Publikujący, zamieszczając na portalu materiały stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jednolity w Dz.U. z 2000 roku,
  Nr 80, poz. 904 z późn. zm.), udziela RCAK oraz Użytkownikom portalu licencji „Creative Commons. Uznanie Autorstwa 3.0 Polska”, której pełny tekst dostępny jest pod adresem http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode.
 4. Licencja o której mowa w pkt. 9 automatycznie wygasa w przypadku jakiegokolwiek jej naruszenia przez Licencjobiorcę.
 5. W razie stwierdzenia pojawienia się na portalu treści lub wypowiedzi o charakterze niezgodnym
  z Regulaminem, każdy z Użytkowników jest zobowiązany powiadomić Administratora o tym fakcie, przesyłając informację na adres poczty elektronicznej: administrator@lubuskiekultura.pl.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekty i redakcji zamieszczanych materiałów, dokonywania skrótów i opracowań, a także do usunięcia materiału z portalu bez podania przyczyny i powiadomienia Publikującego. Tekst zostaje zamieszczony nie później niż w ciągu do 48 godzin po dodaniu. Możliwe jest wydłużenie czasu oczekiwania na publikację z przyczyn technicznych. Administrator nie jest zobowiązany do powiadomienia Publikującego o przyczynie zwłoki i terminie publikacji.
 • 4
  DANE OSOBOWE
 1. W momencie rejestracji Publikujący wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez RCAK w celach promocyjnych i informacyjnych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, z siedzibą
  w Zielonej Górze przy ul. H. Sienkiewicza 11, które dokonuje przetwarzania danych osobowych Publikujących zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe podlegają ochronie w zakresie ich przetwarzania niezależnie od tego czy przetwarzanie jest dokonywane w zbiorach danych. Następujące dane osobowe mogą być przetwarzane w związku z korzystaniem Publikującego
  z portalu: nazwisko i imiona Publikującego, numer ewidencyjny, numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres zameldowania na pobyt stały, adres zamieszkania lub adres dla doręczeń jeżeli jest inny niż adres stałego zameldowania.
 3. Publikujący ma prawo wglądu do przetwarzanych własnych danych osobowych, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 4. Dane osobowe Publikującego nie będą przetwarzane jeżeli zakończy on zamieszczanie materiałów na portalu.
 • 5
  WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 1. RCAK zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. RCAK nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 2. RCAK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy zawarte w materiałach zamieszczanych na portalu.
 3. RCAK nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na portalu przez jego Użytkowników w celach innych niż określone w Regulaminie.
 • 6
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Reklamacje nieprawidłowego funkcjonowania portalu należy składać do Administratora. Reklamacje będą załatwiane w ciągu 7 dni od ich zgłoszenia, chyba, że przyczyną nieprawidłowego działania będą sprawy techniczne.
 2. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail: administrator@lubuskiekultura.pl.
 3. Wszelkie zmiany w regulaminie stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach portalu.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronach portalu.